પ્રમાણપત્ર

સન્માન

હોનર2
હોનર3
હોનર1

સિસ્ટમ પ્રમાણપત્ર

ISO9001
ISO14001
ISO-45001

ISO9001

ISO14001

ISO-45001

CE પ્રમાણપત્ર

CE-સર્ટિફિકેટ-ઓફ-ACB-
CE-પ્રમાણપત્ર-ઓફ-MCB
CE-પ્રમાણપત્ર-ઓફ-MCCB
CE--આરસીબીઓનું પ્રમાણપત્ર

ACB નું CE પ્રમાણપત્ર

MCB નું CE પ્રમાણપત્ર

MCCB નું CE પ્રમાણપત્ર

RCBO નું CE પ્રમાણપત્ર

પેટન્ટ પ્રમાણપત્ર

1-ઉપયોગિતા-મોડેલ-પેટન્ટ-પ્રમાણપત્ર
2-ઉપયોગિતા-મોડેલ-પેટન્ટ-પ્રમાણપત્ર
3-ઉપયોગિતા-મોડેલ-પેટન્ટ-પ્રમાણપત્ર
ડિઝાઇન-પેટન્ટ-સર્ટિફિકેટ

1 યુટિલિટી મોડલ પેટન્ટ પ્રમાણપત્ર

2 ઉપયોગિતા મોડેલ પેટન્ટ પ્રમાણપત્ર

3 યુટિલિટી મોડલ પેટન્ટ પ્રમાણપત્ર

ડિઝાઇન પેટન્ટ પ્રમાણપત્ર